Innkalling til årsmøte i Sandefjord Roklubb

Sandefjord Roklubb avholder årsmøte for 2022 på Granholmen tirsdag den 11. april kl. 18.00. Det blir enkel servering i form av kaffe, vafler og kaker. 

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne dagsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. Medlemskontigent
b. Treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, rosjef, anleggssjef og
to varamedlemmer.
b. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
c. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov. Vedtak fattes med
alminnelig flertall. Ingen kan stemme på vegne av andre.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og her på nettsiden. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28.mars 2023 til post@sandefjordroing.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord Roklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandefjord Roklubb.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

 

Comments are closed.